†öþþ Ðögg xêrö
twitter
instagram
pick
pinterest
we heart it
Index
Index
Index
Hi there ^^
my name is †åßåråk i'm from Iraq but i live in Australia ^^
I'm a kpop fan L(^O^)
My bias in infinite is L ,EXO luhan and lay ,teen top L.joe,B.A.P daehyun and ,shinee key , topp dogg ×êröööööö💖,bts jin suga and v 😎😍
i hope u enjoy my blog and the pics ,videos i share o^*^o/
LOVE YOU ALL ^*^